يكشنبه 26 فروردين 1403 | الاْحد 06 شوال 1445
صفحه اصلی
ارتباط با ما

وظائف و اختیارات شورا

بسمه تعالی

1. تصویب آئین‌نامه‌های داخلی؛

2. تعیین خط مشی مؤسسه و تنظیم سیاست‌های کلی؛

3. تعیین مدیر اجرائی با موافقت سرپرست کل برای مدت یک سال که در هر سال قابل تمدید می‌‌باشد.

4. تصویب تعداد نیروهای اجرائی مورد نیاز؛

5. تصویب رشته‌ها و برنامه‌ها و مراحل آموزشی؛

6. تصویب متون درسی مورد نیاز؛

7. تصویب شیوه برگزاری امتحان؛

8. تصویب شرائط گزینش طلاب محترم؛

9. تعیین سقف پذیرش طلاب محترم برای هر دوره؛

10. تصویب بودجه سالانه و موارد فوق العاده؛

11. تصویب شرائط و شرح وظائف اساتید راهنما و ممتحنین و مدرسین مؤسسه؛

12. انتخاب اساتید راهنما و ممتحنین و مدرسین مؤسسه پس از بررسی‌های لازم؛

13. تصویب میزان حقوق و پرداخت‌های مؤسسه به سرپرست کل، اساتید راهنما، مدرسین، ممتحنین، طلاب و کلیه کارکنان؛

14. نظارت مرتب و دقیق بر حسن جریان امور؛

15. قبول استعفای سرپرست بعد از فوت مؤسس؛

16. نصب سرپرست کل بعد از استعفاء یا فوت سرپرست سابق در صورت عدم تعیین از طرف وی؛

17. تعیین سرپرست موقت در صورت پیش آمدن مانعی از انجام وظائف برای سرپرست؛

18. عزل سرپرست بعد از فوت مؤسس با رأی 5 نفر به عدم کفایت وی؛

19. نصب سرپرست کل بعد از عزل سرپرست سابق توسط شورا در صورتی که قبلا تعیین نشده باشد.

20. شورا می‌تواند بعضی از وظائف خود را به مدیر اجرائی تفویض نماید.

21. تفسیر اساسنامه و آئین‌نامه‌ها؛

22. هر نوع تغییر در اساسنامه منوط به تصویب 6 نفر از اعضای شورا و موافقت سرپرست کل می‌باشد.

برچسب‌ها
Parameter:26&4059&8663 -LayoutId:0 LayoutName