يكشنبه 26 فروردين 1403 | الاْحد 06 شوال 1445
صفحه اصلی
ارتباط با ما

شرائط، وظائف و اختیارات سرپرست کل

بسمه تعالی

شرائط سرپرست کل:

1. تقوی و التزام عملی به احکام اسلام و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی؛

2. اجتهاد در فقه و اصول؛

3. دارا بودن بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و آگاهی از وضعیت زمان؛

4. برخورداری از قدرت مدیریت؛

5. نداشتن سوء پیشینه‌ی اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره؛

6. برخورداری از سلامت در حد توانایی بر انجام وظائف مقرره؛

7. سکونت در قم؛

8. ذکورت؛

وظائف و اختیارات سرپرست کل:

1. نصب و عزل و قبول استعفاء اعضای شورای سیاست‌گذاری؛

2. تعیین سرپرست برای پس از خود قبل از فوت یا استعفاء؛

3. هدایت صحیح فعالیت‌های مؤسسه و نظارت بر حسن اجرای آن؛

4. امضاء کلیه قراردادها، ترازنامه‌ها، اسناد مالی یا تعهد آور؛

تبصره:

کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضای سرپرست کل یا جانشین وی با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود ولی اوراق عادی با امضای مدیر اجرائی و مهر مؤسسه معتبر می‌باشد.

5. نصب و عزل و قبول استعفاء معاونین و رؤسای شعب و مراکز وابسته؛

6. اقدام برای توسعه، انحلال و یا توقف همه یا بخشی از فعالیت‌های مؤسسه پس از تصویب شورای سیاست‌گذاری؛

7. تعیین حقوق اعضای شورای سیاست‌گذاری؛

8. تأمین بودجه؛

9. انجام فعالیت‌های اقتصادی در صورت لزوم؛

10. سرپرست کل می‌تواند همه یا بخشی از اختیارات خود را (به جز بند 1 و 2 و توقف و انحلال از بند 6) به شخص یا اشخاص دیگری تفویض نماید.

برچسب‌ها
Parameter:26&246&297 -LayoutId:0 LayoutName